Blog

img

مسابقه مقالات برتر کاربردی، ایده ،طرح و خلاقیت

یکی دیگر از برنا مه های مهم و چالشی که در این همایش در نظر گرفته شده است، طراحی مسابقه ای با ارائه جوایز به طرح های برتر به همراه تقدیر از ارائه دهنگان این طرح هاست . اساتید ،دانشجویان ،متخصصان و داوطلبان علاقمند میتوانند هرگونه طرح کاربردی، مقاله ، ایده و یا دستگاه ساخته شده خود را در قالب مشخص شده در سایت تکمیل و فرم مربوط را جهت داوری به دبیرخانه ارسال نمایند .
طرح ها ،ایده ها و مقالات منتخب پس از انتخاب در نمایشگاهی که حین مدرسه تابستانی جهت بازدید علاقمندان دایر است به نمایش گذاشته میشود و به نفرات برتر علاوه بر لوح تقدیر جوایز نفیسی تعلق میگیرد.
کلیه طرح های رسیده میبایست در یکی از محور های همایش که در ذیل به آن اشاره شد باشند و طر ح های منجر به نوآوری و ساخت و یا بهبود و کاربردی با موضاعات بروز، در اولویت انتخاب توسط هیات داوران خواهد بود .

محورهای همایش شامل :

* تجهیزات و ابزار دقیق پزشکی
*الکترونیک و رباتیک پزشکی
*پردازش تصاویر و سیگنال
*فیزیک پزشکی و پرتو پزشکی
*علوم اعصاب و توانبخشی
*هوش مصنوعی
*بیوانفورماتیک
*بیومکانیک و بیومکاترونیک

طرح های برتر علاوه بر تخصیص جوایز بسته به نوع طرح میتواند مورد حمایت مادی و معنوی مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارگانها و شرکت های وابسته جهت تجاری سازی و تولید قرار بگیرد.