Blog

img
  • بزرگترین همایش کشوری مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین ایران
  • شیراز مرداد 1395

سخنرانی های کلیدی

کمیته علمی و برگزاری همایش مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین با دعوت از اساتید برجسته کشوری و بین المللی نشست های بروزی را در طول همایش تدوین کرده است .
وجه تمایز این نشست ها با سایر نشست های علمی مشابه اینست که موضوعات نشست ها ، انتخاب اساتید و زمان بندی و نحوه ارائه آنها بنحوی تدوین شده تا مباحث بصورت کاربردی و پروژه محور بیان شود تا بتوانیم کاربردهای واقعی و صنعتی دانش را به شرکت کنندگان محترم عرضه کنیم و لذا از ارائه مباحث صرفا تئوری کاملا پرهیز شده است .

• حضور در کلیه نشست ها برای همه شرکت کنندگان آزاد میباشد
• با توجه به ملاحظات اداری امکان تغییر در برنامه بازدید ها وجود دارد که در این صورت قبلا اطلاع رسانی خواهد شد.
توضیحات : جهت کاربردی شدن نشست ها و سخنرانی ها ، هر نشست دو ساعته از دو قسمت و غالبا توسط دو مدرس ارائه میشود :
 سخنرانی کاربردی کلیدی توسط اساتید جهت شناخت کامل و افزایش دانش پیرامون موضوع نشست
 معرفی یک یا چند پروژه واقعی و توضیحات کمی و کیفی پیرامون آن پروژه کاربردی (کارگاه آموزشی)

برنامه سخنرانی ها نیز به صورت زیر می باشد: