Blog

img
  • مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین
  • شیراز مرداد 1395

مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی وفناوری نوین با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظرعلمی و کاربردی درزمینه های مختلف مهندسی پزشکی و در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور توسط مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 11 الی 14 مرداد 1395 در شیراز پایتخت فرهنگ و تمدن ایران برگزار خواهد شد.
درهمین راستا کمیته برگزاری درنظر دارد با دعوت از ارگانهای حمایت کننده به جنبه های کاربردی کنفرانس غنای بیشتری دهد.
کمیته های علمی مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوری های نوین از کلیه صاحب نظران، دانشجویان و علاقمندان در رشته های مختلف برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، کامپیوتر، فیزیک پزشکی و پرتوپزشکی دعوت مینماید. با حضور یا ارائه طرح ومقاله از آخرین یافته های خود غنای بیشتری به این رویداد بزرگ درقطب پزشکی کشور دهند.
امید آنکه همه شرکت کنندگان دراین رویداد بتوانند از ثمرات ارزشمند این گردهمایی علمی وتخصصی استفاده نمایند.
محورهای همایش شامل :

* تجهیزات و ابزار دقیق پزشکی
*الکترونیک و رباتیک پزشکی
*پردازش تصاویر و سیگنال
*فیزیک پزشکی و پرتو پزشکی
*علوم اعصاب و توانبخشی
*هوش مصنوعی
*بیوانفورماتیک
*بیومکانیک و بیومکاترونیک

این رویداد بزرگ وتخصصی در چند بخش شامل موارد زیر برگزار میشود:

* سخنرانی های کلیدی توسط اساتید برجسته و متخصصان فعال حوزه مهندسی پزشکی و علوم نوین بین رشته ای

* کارگاه های آموزشی کاربردی و مبتنی بر پروژه های به روز بین رشته ای و بصورت عملی

* بازدید های ویژه از مراکز صنعتی و مراکز درمانی

* نمایشگاه ایده و ابتکارات تدوین شده است.