Blog

img

بازدید های علمی تخصصی

یکی از برنامه های مهم این مدرسه تابستانه جهت نزدیکتر کردن دانش به صنعت و ارائه رویکرد واقعی به شرکت کنندگان بازدید های علمی میباشد .لذا با هماهنگیهای انجام شده با مراکز درمانی و شرکت های تولیدی فنی دو بازدید ویژه تدوین شده است .
لیست بازدید ها :
1- بازدید فنی و علمی همراه با ارائه از یک بیمارستان تخصصی در شیراز
2= بازدید فنی و تخصصی همراه با ارائه از یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی در شیراز
3- و در نهایت یک برنامه شیراز گردی در روز آخر همایش به اتفاق کادر اجرایی و اساتید

شرکت کنندگان محترم میتوانند جهت حضور در این بازدید ها، در قسمت پذیرش ثبت نام تمایل خود را در این خصوص اعلام نمایند. بدلیل محدودیت در بازدیدها اولویت با داوطلبانیست که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند و بدلیل استفاده همه شرکت کنندگان از این امکان هر داوطلب فقط میتواند در یکی از دو بازدید علمی شرکت کند .