Blog

img
  • بزرگترین همایش کشوری مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین ایران
  • اساتید برجسته کشوری

سخنرانی های کلیدی

کمیته علمی و برگزاری همایش مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین با دعوت از اساتید برجسته کشوری و بین المللی نشست های بروزی را در طول همایش تدوین کرده است .
وجه تمایز این نشست ها با سایر نشست های علمی مشابه اینست که موضوعات نشست ها ، انتخاب اساتید و زمان بندی و نحوه ارائه آنها بنحوی تدوین شده تا مباحث بصورت کاربردی و پروژه محور بیان شود تا بتوانیم کاربردهای واقعی و صنعتی دانش را به شرکت کنندگان محترم عرضه کنیم و لذا از ارائه مباحث صرفا تئوری کاملا پرهیز شده است .

لیست موضوعات نشست ها و سخنرانیهای کلیدی به شرح زیر است :
• حضور در کلیه نشست ها برای داوطلبان آزاد میباشد توضیحات : جهت کاربردی شدن نشست ها و سخنرانی ها ، هر نشست دو ساعته از دو قسمت و غالبا توسط دو مدرس ارائه میشود :
 سخنرانی کاربردی کلیدی توسط اساتید جهت شناخت کامل و افزایش دانش پیرامون موضوع نشست
 معرفی یک یا چند پروژه واقعی و توضیحات کمی و کیفی پیرامون آن پروژه کاربردی (کارگاه آموزشی)

برنامه سخنرانی ها نیز به صورت زیر می باشد: